توسعه معادن قربانی کاغذ بازی‌های دولت

ادهمی با بیان مشکلات پیشین معادن سرب و روی کشور گفت: اگر در گذشته این حوزه قفل بود، اکنون اسیر بروکراسی‌های اداری شده است و تصمیم‌گیری‌های صریحی در مورد آن انجام نمی‌شود.